GEBED WANNEER EK IN DIE OGGENDE WAKKER WORD
(Persoonlike gebed, geskryf tydens stiltetye deur Johan Claassen – jtclaassen@telkomsa.net)

Vader, ek wil by U wees. HERE Jesus, ek het U lief en wil net by U wees en die stem van U Gees hoor. Hoor my wanneer ek uit my hart uit en volgens U Woord bid. Bid asseblief nou deur my.

Ek wil vandag ’n lewenswyse van gebed beoefen en elke oomblik bewus wees van U teenwoordigheid.

Ek kies vanoggend om U Woord te glo en te bid. Ek kies om op U te fokus soos wat Johannes, in Openbaring 4, U op die Oorwinnaarstroon gesien het en U aanbid het.

Ek wil U vanoggend loof en prys en daarom roep ek hierdie Psalms uit: Ek sal U, Here, altyd weer prys, U lof sal altyd op my lippe wees (Psalm 34:2) .

Ek wil U loof en saam met Dawid uitroep: 1Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! 2Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! 3Dit is U wat al my ongeregtigheid, ja my sonde, vergewe, wat al my siektes genees, 4 wat my lewe verlos van die verderf, wat my kroon met goedertierenheid (U oorvloedige liefde, lovingkindness) en met barmhartighede (liefde en deernis vir almal om my, compassion), 5Ja, dit is U wat my onvergenoegde siel versadig met die goeie, sodat ek weer die jeugdige krag soos dié van ʼn arend by vernuwing kan beleef. (Ps. 103:1-5 ʼn Psalm van Dawid AOV).

Ek wil ook vanoggend saam met Dawid uitroep: 1Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy magtige uitspansel! 2Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid! 3Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; 4loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; 5loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! 6Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja! (Ps. 150 AOV)

Ek kies om my hart in te stel op die woordjie: Dankie. Ek verklaar dat 1 Tessalonisense 5:16-19 elke dag ’n groter werklikheid in my lewe sal word: U Woord sê: 16 Wees altyd bly. 17 Bid gedurig. 18 Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. 19Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. (1 Tess 5:16 – 19 N.A.V.). Soos Paulus in Efes 5:20 bid, wil ek ook bid dat my hele wese U vir alles sal dank: Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus. Ek kies om vir alles en in alle omstandighede dankbaar wees omdat U altyd by my is en omdat U elke stryd vir my stry. Gee dat ek baie sensitief sal wees vir die stem en werking van U Heilige Gees.

Ek wil ook vanoggend in U bly wees en soos in Fillipense 4:4 roep ek ook uit: Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Here Jesus. U is my blydskap!

MY OORGAWE
Ek gee myself ook vanoggend opnuut aan U oor: 1Op grond van U groot ontferming en liefde gee ek myself aan U as ʼn lewende, heilige en welgevallige offer. Dit is deel van my lewenswyse van aanbidding . 2Ek verklaar dat ek nie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig wil word nie. Kom verander my, asseblief, deur die vernuwing en transformasie van my denke en gemoed, sodat ek sal kan onderskei en ondervind wat U goeie en welgevallige en volmaakte wil is. (Rom. 12:1-2 verwerk)
Ek verklaar ook: Ek is saam met U, Here Jesus Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar U leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in U, die Seun van God, wat my liefgehad het en Uself vir my oorgegee het. (Gal 2:20)

EK TREK DIE VOLLE WAPENRUSTING VAN GOD AAN (Efes 6:10 – 18)
Vader, in die Naam van Jesus Christus soek ek vandag my krag in U en in U groot mag. Ek wil deur gebed U volle wapenrusting aantrek sodat ek op my pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ek weet dat my stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Ek trek in U Naam, Jesus Christus, die volle wapenrusting aan wat God my gee, sodat ek weerstand kan bied wanneer die bose my met versoekings en onheil probeer teiken. In U Naam wil ek ook hierdie stryd tot die einde toe voer terwyl ek steeds op my pos kan bly staan.

Hier is ek op my pos en ek bid dat U my sal toerus met:
• Die waarheid as gordel om my heupe.
o Vandag wil ek met integriteit, eerlikheid, regverdigheid, eerbaarheid, reinheid en met lof op my lippe leef en die waarheid moet in alles wat ek dink, praat en doen seëvier.
o U Gees is ook die Gees van die Waarheid. Vul my opnuut met U Heilige Gees sodat u Gees deur my en ek in u Waarheid sal leef en U sodoende sal aanbid en loof.
• Die vryspraak en U geregtigheid deur Jesus Christus as borsharnas
o Here Jesus, ek verklaar vanoggend dat U die “Ja” op al die beloftes van God is (2 Kor. 1:17-22). U is my vryspraak en my geregtigheid. Ek is afgesonder vir U vir ʼn spesifieke taak. Met hierdie verklaring trek ek weereens U as die borsplaat aan.
• Ek wil ook die skoene aantrek en verklaar dat ek bereid is om die evangelie van vrede te verkondig oral waar ek vandag sal beweeg, eerstens deur hoe ek lewe, maar ook deur my woorde. U Woord sê ook dat ek krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom, sodat ek U getuie sal wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” (Hand 1:8). Vul my nou opnuut met U Gees en bekragtig my sodat ek vandag ʼn getuie vir U sal wees deur my dade en woorde.
• Ek neem ook die skild van geloof in my hand, want daarmee sal ek al die brandpyle van die Bose kan afweer. U, Here Jesus, is my Skild.
• Ek plaas by vernuwing U verlossing as helm op en neem nou elke gedagte gevange en onderwerp dit aan U. Ek stel my gedagtes tot beskikking van die Heilige Gees.
• Ek neem ook die swaard van die Gees, dit is die Woord van God. Ek wil U Woord lees en bestudeer sodat hierdie wetboek of U Woord die rigsnoer van my lewe sal word (Josua 1:8). Ek wil myself nie met mense vergelyk of meet teen menslike standaarde nie, maar U standaarde. Ek wil dit dag en nag bedink en ek wil alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Ek weet dat ek dan sal slaag in alles wat ek moet doen, ek sal voorspoedig wees.
Ek doen dit alles biddend en ek wil U by elke geleentheid deur die Gees smeek. Ek wil vandag waaksaam wees en gedurig vir al my medegelowiges bid.
(Efes 6: 14-18)

U Woord sê ook: “Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus – We have the mind of Christ. (1 Kor. 2:16). Vervul my opnuut met U Heilige Gees sodat ek sodoende meer soos U sal kan dink en doen, HERE Jesus.
Ek bid ook vanoggend soos U, Jesus Christus, ons leer bid het: 9Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; 10laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; 11gee ons vandag ons daaglikse brood; 12en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; 13en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. (Mat 6:9-13 AOV)

EK SEËN MY GESIN EN FAMILIE, ENS. (skryf almal vir wie jy bid en seën hier neer)
Vader, ek seën my gesin en familie in die naam van Jesus Christus en deur die werking van U Heilige Gees. Soos Melgisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, bring ek in geloof brood en wyn vir my gesin en familie. Ek seën hulle met U voorsiening. Ek staan ook voor hulle en seën hulle nou: 19“Mag my gesin en familie, soos Abram geseën word deur God die Allerhoogste, Skepper van hemel en aarde. 20 Ek loof U Here, God die Allerhoogste! U wat selfs hulle vyande in hul mag oorgee” (Gen. 14:19-20).

Saam met Jabes roep ek U die God van Israel, ja, die God van U verbond aan vir my gesin en familie met die woorde: “Stort u seën oor my gesin en familie uit, vergroot elkeen se grondgebied volgens U droom vir elkeen persoonlik, neem hulle onder u beskerming en weerhou onheil van hul sodat geen smart hul sal tref nie.” Dankie Vader dat ons U Woord kan glo en hierdie beskerming en seën reeds kan ervaar want U Woord sê dat U laat gebeur het wat hy gevra het (1 Kon 4:10). Ek loof U vir dit wat U nou vir elkeen in my gesin en familie doen.

Ek seën my gesin en familie ook met U vreugde en vrede: Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees! (Rom. 15:13). Ek loof U vir ongekende vreugde en vrede in my gesin en familie se lewens.

Ek strek ook my hande uit na my gesin en familie en seën hulle met hierdie woorde:
24 Die Here sal julle seën en julle beskerm;
25 die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;
26 die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!
U Woord sê dan ook verder:
27 So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën.” (Num 6: 24 – 27).
Dankie HERE, dat U my gesin en familie nou seën.

Dankie dat ek vandag weet dat elkeen van ons deur U leef, beweeg en bestaan (Hand 17:28)

Ek bid alles in die Naam van Jesus Christus en ek loof U vir dit wat U in antwoord op my gebede doen.
Amen.